Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website VisualMenu / Hospicture (hierna “de website” genoemd) en alle diensten die via de website worden aangeboden.

1.2 Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de website.

 

Intellectueel eigendom

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website VisualMenu / Hospicture en de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, audio en software, blijven eigendom van VisualMenu / Hospicture of haar licentiegevers.

2.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VisualMenu / Hospicture materiaal van de website te kopiëren, verspreiden, wijzigen, verkopen of op enige andere wijze te gebruiken.

 

Gebruik van de website

3.1 U stemt ermee in om de website VisualMenu / Hospicture alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een wijze die niet in strijd is met deze algemene voorwaarden.

3.2 U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

3.3 U gaat ermee akkoord om geen inhoud te plaatsen, uploaden of verzenden via VisualMenu / Hospicture die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op privacy of enigszins aanstootgevend is.

 

Disclaimer

4.1 VisualMenu / Hospicture streeft ernaar om de informatie op de website zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden. Echter, VisualMenu / Hospicture geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op de website.

4.2 Het gebruik van de website VisualMenu / Hospicture en de diensten die via de website worden aangeboden, is op eigen risico. VisualMenu / Hospicture is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van de website.

 

Beperking van aansprakelijkheid

5.1 VisualMenu / Hospicture is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik van de website of de diensten die via de website worden aangeboden.

5.2 VisualMenu / Hospicture is niet verantwoordelijk voor enige acties, inhoud of informatie van derden die op de website worden geplaatst of verspreid.

 

5.3 VisualMenu / Hospicture is niet verantwoordelijk voor enige technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in de toegang tot de website.

Privacy voorwaarden

Privacy beleid
Wie zijn we?
Ons site adres is https://www.hospicture.comhttps://www.visualmenu.nl
 
Definities
V.O.F. Hospicture, gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 18 2811 DZ, Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens
Jan Tinbergenstraat 18
2811 DZ, Reeuwijk
U kunt Hospicture bereiken via [email protected]
 
Contact – [email protected] of aangetekende post naar bovenstaand adres
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
 
V.O.F. Hospicture verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van;
Onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam ( reserveringen )
– Geslacht ( reservering en doelgroep analyse )
– Geboortedatum ( reservering en doelgroep analyse )
– Geboorteplaats ( doelgroep analyse )
– Adresgegevens ( doelgroep analyse )
– Telefoonnummer ( reserveringen en marketing doeleinden )
– E-mailadres ( reserveringen en marketing doeleinden )
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website en applicatie
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor doelgroep analyses, informatie voor de reserveringen. Dit staat beschreven achter elk onderdeel.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
Jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
 
Beveiliging
Wij beschermen persoonlijke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van verlies of diefstal. Ook worden deze maatregelen gebruikt tegen ongeautoriseerde toegang, kopiëren, gebruik of wijziging en openbaarmaking. Houd rekening met dat wij, ondanks dat wij ernaar streven door middel van redelijke beveiliging te bieden voor informatie die wij verwerken en onderhouden, het niet uit te sluiten is, omreden er geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.
Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
V.O.F Hospicture verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om diensten bij je af te leveren
– V.O.F Hospicture analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 
Het is technisch nodig om bepaalde functionaliteiten te kunnen aanbieden.
 
– V.O.F Hospicture verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
 
Verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of
 
– u hier toestemming voor hebt gegeven, en/of
– wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. Ons commerciële belang om u marketing aanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of
– wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over acties en aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken;
– om u gepersonaliseerde reclame te tonen;
– het aanmaken, beveiligen en bijhouden van het Hospicture account;
– om u optimaal te kunnen helpen als u een vraag, probleem of klacht hebt over onze producten en diensten;
– om u in onze app een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw interesses en voorkeuren;
– voor de afhandeling van speciale acties;
– analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;
 
Geautomatiseerde besluitvorming
V.O.F Hospicture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.O.F. Hospicture ) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
V.O.F Hospicture bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gedurende het gebruik en na activeren van het account zullen de persoonsgegevens worden bewaard.
Na opzegging, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook, is Hospicture gerechtigd om na de datum waarop het account is geëindigd, alle ten behoeve van de Wederpartij bij Hospicture opgeslagen gegevens te wissen. Dit dient u aan te vragen via [email protected] of het contact formulier op de website www.hospicture.com
Op Hospicture rust na het eindigen van de Overeenkomst dan ook geen enkele bewaarplicht.

Retourbeleid / Voorwaarden Webshop

Definities

Webshop: In dit geval Visual Menu, onderdeel van Hospicture V.O.F. gevestigd te;
Jan Tinbergenstraat 18
2811DZ, Reeuwijk

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de webshop en een bestelling plaatst.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant ( restaurant ) en de onderneming voor het leveren van producten van Visual Menu en of Hospicture, betreft print artikelen en displays.

Producten: producten van Visual Menu en of Hospicture, betreft print artikelen en displays

Levering: de aflevering van de producten bij de klant. De prijzen op internet zijn ex. de verzend kosten en of eventuele retourkosten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en de onderneming.

Bestelling

De klant kan via de webshop een bestelling plaatsen voor de gewenste printdiensten. De onderneming zal de bestelling binnen redelijke termijn bevestigen. De bestelling wordt pas definitief wanneer de onderneming deze heeft bevestigd en de betaling is ontvangen.

Prijzen en betaling

De prijzen van de producten zijn vermeld op de webshop en zijn exclusief BTW, zoals vermeld. De klant dient de prijs te betalen zoals aangegeven op de webshop. De onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Levering

De onderneming zal de producten binnen de aangegeven levertermijn leveren op het opgegeven adres door de klant. Indien de levering vertraging oploopt, zal de onderneming de klant hiervan op de hoogte stellen. De klant heeft dan de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Garantie

De onderneming garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en dat zij vrij zijn van gebreken. Indien de geleverde producten niet aan de verwachtingen voldoen, dient de klant binnen zeven dagen na levering contact op te nemen met de onderneming.

 

Aansprakelijkheid

De onderneming is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de onderneming.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkrechten, met betrekking tot de producten en de webshop berusten bij de onderneming. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de onderneming gebruik te maken van deze rechten.

Privacy

De onderneming respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de bestellingen en om de klant te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen. De onderneming zal de persoonlijke gegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling of als dit wettelijk verplicht is.

Overmacht

De onderneming is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de levering als gevolg van overmacht. Hieronder wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, brand, overstroming, stakingen en technische storingen.

Geschillen en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de klant en de onderneming zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijziging en aanvulling van de algemene voorwaarden

De onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen op de webshop worden gepubliceerd en zijn van toepassing op alle bestellingen die na de publicatie van de wijzigingen zijn geplaatst.

Retourneren

De klant heeft het recht om de geleverde producten binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren. De producten dienen in originele staat en verpakking te worden geretourneerd. Indien de producten beschadigd of gebruikt zijn, behoudt de onderneming zich het recht voor om de retournering te weigeren of kosten in rekening te brengen. De gepersonaliseerde QR codes worden niet geaccepteerd in het retourbeleid ( denk aan stickers met QR codes ) indien deze los van de displays worden opgestuurd.

Retourprocedure

Indien de klant de producten wil retourneren, dient hij contact op te nemen met de onderneming via het contactformulier op de webshop. De onderneming zal vervolgens de retourprocedure in gang zetten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Terugbetaling

Indien de producten in goede staat zijn ontvangen, zal de onderneming binnen veertien dagen na ontvangst het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten voor zowel het opsturen als retourneren terugbetalen aan de klant. De terugbetaling zal worden gedaan op dezelfde wijze als de oorspronkelijke betaling, tenzij anders overeengekomen.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de klant geen recht heeft op retournering:

Indien de producten op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd, kan de klant deze niet retourneren.

Indien de verzegeling van software of andere digitale producten is verbroken, kan de klant deze niet retourneren.

Aansprakelijkheid

De klant is aansprakelijk voor schade aan de producten tijdens de retourzending. De onderneming is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens de retourzending.

Door het plaatsen van een bestelling bij de webshop van de onderneming verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Door het plaatsen van een bestelling bij de webshop van de onderneming verklaart de klant akkoord te gaan met deze retourneer voorwaarden.

download de app