SHOP

[et_pb_section fb_built=”1″ inner_shadow=”on” admin_label=”section” _builder_version=”4.17.4″ border_width_all=”7px” border_color_all=”#000000″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”4.16″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]

In de voorwaarden zijn zowel de algemene voorwaarden als de privacy voorwaarden beschreven. Beginnend met de algemene voorwaarden, nadien zijn de privacy voorwaarden beschreven.

Versie ( 1.0.1 ) | Geldig vanaf 22-06-2022

Algemene Voorwaarden
ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Hospicture, gevestigd aan de Jan Tinbergenstraat 18, 2811 DZ te Reeuwijk (Nederland), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vennoten van Hospicture, hierna aangeduid als ‘Hospicture’,
Ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer; 84208007.

De gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke de app Hospicture in gebruik neemt, hetzij met een account hetzij zonder een account.

3. Partijen: Hospicture en de Wederpartij gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere tussen Hospicture en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Hospicture zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de in gebruik geving van de Programmatuur en/of het verlenen van Diensten.

5. Programmatuur: de in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij in licentie gegeven of te geven Cloud software ten behoeve van onder meer klantregistratie door middel van naam, geslacht, postcode, plaats, e-mail, telefoon nummer of anoniem account. Bij reservering zal er wel een klantregistratie moeten plaatsvinden.

6. Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door Hospicture te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn.

7. Schriftelijk: communicatie op schrift, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hospicture en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomst voor de totstandkoming en/of uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Wederpartij ook een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een Tekstvak: Versie 1.0 | geldig vanaf 11/05/2022 |voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Hospicture is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Hospicture kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Hospicture worden herroepen.

2. Aan een aanbod van Hospicture dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Hospicture dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Hetzij aanbod in de software, hetzij outages
( storingen ).

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Hospicture uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard. Dit door middel van een akkoord / bevestiging op de algemene en privacy voorwaarden.

4. Een aanbod van Hospicture geldt niet automatisch voor latere Overeenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op latere Overeenkomsten zonder dat Hospicture gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Wederpartij ter hand te stellen.

5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6. Bij vragen / opmerkingen kunt u contact opnemen via het contact formulier op de website of via [email protected]. Hier zit een responsietijd van maximaal 2 weken op.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN AFBAKENING VAN OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst omvat uitsluitend de in gebruik geving van de Programmatuur aan de Wederpartij, inclusief de eventuele uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen Diensten. Hospicture is nimmer verplicht prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst begeven, behoudens voor zover Partijen naderhand uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen de Overeenkomst met bepaalde Diensten aan te vullen.

 

Privacy beleid

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.hospicture.com.

Definities

V.O.F. Hospicture, gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 18 2811 DZ, Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Jan Tinbergenstraat 18

2811 DZ, Reeuwijk

U kunt Hospicture bereiken via [email protected]

Contact – [email protected] of aangetekende post naar bovenstaand adres

Persoonsgegevens die wij verwerken

V.O.F. Hospicture verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van

Onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam ( reserveringen )
– Geslacht ( reservering en doelgroep analyse )
– Geboortedatum ( reservering en doelgroep analyse )
– Geboorteplaats ( doelgroep analyse )
– Adresgegevens ( doelgroep analyse )
– Telefoonnummer ( reserveringen en marketing doeleinden )
– E-mailadres ( reserveringen en marketing doeleinden )
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website en applicatie
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor doelgroep analyses, informatie voor de reserveringen. Dit staat beschreven achter elk onderdeel.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging

Wij beschermen persoonlijke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van verlies of diefstal. Ook worden deze maatregelen gebruikt tegen ongeautoriseerde toegang, kopiëren, gebruik of wijziging en openbaarmaking. Houd rekening met dat wij, ondanks dat wij ernaar streven door middel van redelijke beveiliging te bieden voor informatie die wij verwerken en onderhouden, het niet uit te sluiten is, omreden er geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

V.O.F Hospicture verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om diensten bij je af te leveren

– V.O.F Hospicture analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Het is technisch nodig om bepaalde functionaliteiten te kunnen aanbieden.

– V.O.F Hospicture verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

Verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of

– u hier toestemming voor hebt gegeven, en/of

– wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. Ons commerciële belang om u marketing aanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of

– wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over acties en aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken;

– om u gepersonaliseerde reclame te tonen;

– het aanmaken, beveiligen en bijhouden van het Hospicture account;

– om u optimaal te kunnen helpen als u een vraag, probleem of klacht hebt over onze producten en diensten;

– om u in onze app een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw interesses en voorkeuren;

– voor de afhandeling van speciale acties;

– analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;

Geautomatiseerde besluitvorming

V.O.F Hospicture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.O.F. Hospicture ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V.O.F Hospicture bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gedurende het gebruik en na activeren van het account zullen de persoonsgegevens worden bewaard.

Na opzegging, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook, is Hospicture gerechtigd om na de datum waarop het account is geëindigd, alle ten behoeve van de Wederpartij bij Hospicture opgeslagen gegevens te wissen. Dit dient u aan te vragen via [email protected] of het contact formulier op de website www.hospicture.com

Op Hospicture rust na het eindigen van de Overeenkomst dan ook geen enkele bewaarplicht.

Cookies

We gebruiken volgende cookies op onze website

Functionele en analytische cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt.
Ze onthouden welke gegevens of voorkeuren u eerder heeft ingevoerd en zijn noodzakelijk voor de technische werking van applicaties op onze website.

Analytische cookies

Google Analytics  
Deze cookie laat ons het gebruik van de website geanonimiseerd meten, deze data is niet te herleiden tot een specifiek persoon of organisatie. Verbeteren van de website aan de hand van gebruikersgedrag, het verzamelen van gebruikersdata en versturen van e-mailmarketing.

Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie Tekstvak: Versie 1.0 | geldig vanaf 11/05/2022 |en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Veranderingen

Ons beleid kan ten alle tijden worden gewijzigd, wanneer dit plaats vind zal er per e-mail contact worden opgenomen. Deze kunt u opnieuw doorlezen in de bijbehorende mail, u bent zelf verantwoordelijk deze te lezen. Kijk daarom ook af en toe in uw spam box. U krijgt een periode van 30 dagen om zich af te melden voor onze dienst. Bij geen gehoor betekend dit dat u akkoord gaat met de vernieuwde voorwaarden. Houd voor de vernieuwde voorwaarden de website in de gaten https://www.hospicture.com/nieuws/

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacy beleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatie gegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 

 

Voorwaarden bestellingen via de webshop | versie 0.0.1 | Geldig vanaf 02-05-2023 |

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 

Webshop: In dit geval Visual Menu, onderdeel van Hospicture V.O.F. gevestigd te;
Jan Tinbergenstraat 18
2811DZ, Reeuwijk

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de webshop en een bestelling plaatst.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant ( restaurant ) en de onderneming voor het leveren van producten van Visual Menu en of Hospicture, betreft print artikelen en displays.

Producten: producten van Visual Menu en of Hospicture, betreft print artikelen en displays

Levering: de aflevering van de producten bij de klant. De prijzen op internet zijn ex. de verzend kosten en of eventuele retourkosten.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en de onderneming.

Bestelling

De klant kan via de webshop een bestelling plaatsen voor de gewenste printdiensten. De onderneming zal de bestelling binnen redelijke termijn bevestigen. De bestelling wordt pas definitief wanneer de onderneming deze heeft bevestigd en de betaling is ontvangen.

Prijzen en betaling

De prijzen van de producten zijn vermeld op de webshop en zijn exclusief BTW, zoals vermeld. De klant dient de prijs te betalen zoals aangegeven op de webshop. De onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Levering

De onderneming zal de producten binnen de aangegeven levertermijn leveren op het opgegeven adres door de klant. Indien de levering vertraging oploopt, zal de onderneming de klant hiervan op de hoogte stellen. De klant heeft dan de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Garantie

De onderneming garandeert dat de producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en dat zij vrij zijn van gebreken. Indien de geleverde producten niet aan de verwachtingen voldoen, dient de klant binnen zeven dagen na levering contact op te nemen met de onderneming.

 

Aansprakelijkheid

De onderneming is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de producten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de onderneming.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkrechten, met betrekking tot de producten en de webshop berusten bij de onderneming. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de onderneming gebruik te maken van deze rechten.

Privacy

De onderneming respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de bestellingen en om de klant te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen. De onderneming zal de persoonlijke gegevens van de klant niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling of als dit wettelijk verplicht is.

Overmacht

De onderneming is niet aansprakelijk voor vertragingen of gebreken in de levering als gevolg van overmacht. Hieronder wordt onder andere verstaan: oorlog, terrorisme, brand, overstroming, stakingen en technische storingen.

Geschillen en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de klant en de onderneming zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijziging en aanvulling van de algemene voorwaarden

De onderneming behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen op de webshop worden gepubliceerd en zijn van toepassing op alle bestellingen die na de publicatie van de wijzigingen zijn geplaatst.

Retourneren

De klant heeft het recht om de geleverde producten binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren. De producten dienen in originele staat en verpakking te worden geretourneerd. Indien de producten beschadigd of gebruikt zijn, behoudt de onderneming zich het recht voor om de retournering te weigeren of kosten in rekening te brengen. De gepersonaliseerde QR codes worden niet geaccepteerd in het retourbeleid ( denk aan stickers met QR codes ) indien deze los van de displays worden opgestuurd.

Retourprocedure

Indien de klant de producten wil retourneren, dient hij contact op te nemen met de onderneming via het contactformulier op de webshop. De onderneming zal vervolgens de retourprocedure in gang zetten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

Terugbetaling

Indien de producten in goede staat zijn ontvangen, zal de onderneming binnen veertien dagen na ontvangst het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten voor zowel het opsturen als retourneren terugbetalen aan de klant. De terugbetaling zal worden gedaan op dezelfde wijze als de oorspronkelijke betaling, tenzij anders overeengekomen.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de klant geen recht heeft op retournering:

Indien de producten op maat zijn gemaakt of gepersonaliseerd, kan de klant deze niet retourneren.

Indien de verzegeling van software of andere digitale producten is verbroken, kan de klant deze niet retourneren.

Aansprakelijkheid

De klant is aansprakelijk voor schade aan de producten tijdens de retourzending. De onderneming is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens de retourzending.

Door het plaatsen van een bestelling bij de webshop van de onderneming verklaart de klant akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Door het plaatsen van een bestelling bij de webshop van de onderneming verklaart de klant akkoord te gaan met deze retourneer voorwaarden.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]