In de voorwaarden zijn zowel de algemene voorwaarden als de privacy voorwaarden beschreven. Beginnend met de algemene voorwaarden, nadien zijn de privacy voorwaarden beschreven.

Versie ( 1.0.1 ) | Geldig vanaf 22-06-2022


Algemene Voorwaarden
ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Hospicture, gevestigd aan de Jan Tinbergenstraat 18, 2811 DZ te Reeuwijk (Nederland), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vennoten van Hospicture, hierna aangeduid als ‘Hospicture’,
Ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer; 84208007.

De gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke de app Hospicture in gebruik neemt, hetzij met een account hetzij zonder een account.

3. Partijen: Hospicture en de Wederpartij gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere tussen Hospicture en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Hospicture zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de in gebruik geving van de Programmatuur en/of het verlenen van Diensten.

5. Programmatuur: de in het kader van de Overeenkomst aan de Wederpartij in licentie gegeven of te geven Cloud software ten behoeve van onder meer klantregistratie door middel van naam, geslacht, postcode, plaats, e-mail, telefoon nummer of anoniem account. Bij reservering zal er wel een klantregistratie moeten plaatsvinden.

6. Diensten: de in het kader van de Overeenkomst door Hospicture te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn.

7. Schriftelijk: communicatie op schrift, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hospicture en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomst voor de totstandkoming en/of uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Wederpartij ook een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een Tekstvak: Versie 1.0 | geldig vanaf 11/05/2022 |voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van Hospicture is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Hospicture kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Hospicture worden herroepen.

2. Aan een aanbod van Hospicture dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Hospicture dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen. Hetzij aanbod in de software, hetzij outages
( storingen ).

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Hospicture uitdrukkelijk en Schriftelijk heeft aanvaard. Dit door middel van een akkoord / bevestiging op de algemene en privacy voorwaarden.

4. Een aanbod van Hospicture geldt niet automatisch voor latere Overeenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op latere Overeenkomsten zonder dat Hospicture gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Wederpartij ter hand te stellen.

5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

6. Bij vragen / opmerkingen kunt u contact opnemen via het contact formulier op de website of via [email protected]. Hier zit een responsietijd van maximaal 2 weken op.

ARTIKEL 4. | INHOUD EN AFBAKENING VAN OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst omvat uitsluitend de in gebruik geving van de Programmatuur aan de Wederpartij, inclusief de eventuele uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen Diensten. Hospicture is nimmer verplicht prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst begeven, behoudens voor zover Partijen naderhand uitdrukkelijk en Schriftelijk overeenkomen de Overeenkomst met bepaalde Diensten aan te vullen.


Privacy beleid

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.hospicture.com.

Definities

V.O.F. Hospicture, gevestigd aan Jan Tinbergenstraat 18 2811 DZ, Reeuwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Jan Tinbergenstraat 18

2811 DZ, Reeuwijk

U kunt Hospicture bereiken via [email protected]

Contact – [email protected] of aangetekende post naar bovenstaand adres

Persoonsgegevens die wij verwerken

V.O.F. Hospicture verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van

Onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam ( reserveringen )
– Geslacht ( reservering en doelgroep analyse )
– Geboortedatum ( reservering en doelgroep analyse )
– Geboorteplaats ( doelgroep analyse )
– Adresgegevens ( doelgroep analyse )
– Telefoonnummer ( reserveringen en marketing doeleinden )
– E-mailadres ( reserveringen en marketing doeleinden )
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website en applicatie
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor doelgroep analyses, informatie voor de reserveringen. Dit staat beschreven achter elk onderdeel.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging

Wij beschermen persoonlijke beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van verlies of diefstal. Ook worden deze maatregelen gebruikt tegen ongeautoriseerde toegang, kopiëren, gebruik of wijziging en openbaarmaking. Houd rekening met dat wij, ondanks dat wij ernaar streven door middel van redelijke beveiliging te bieden voor informatie die wij verwerken en onderhouden, het niet uit te sluiten is, omreden er geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken kan voorkomen.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

V.O.F Hospicture verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om diensten bij je af te leveren

– V.O.F Hospicture analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Het is technisch nodig om bepaalde functionaliteiten te kunnen aanbieden.

– V.O.F Hospicture verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe

Verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, en/of

– u hier toestemming voor hebt gegeven, en/of

– wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijv. Ons commerciële belang om u marketing aanbiedingen te doen, of ons belang om onze dienstverlening te kunnen verbeteren), en/of

– wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over acties en aanbiedingen, serviceberichten en/of onderzoeken;

– om u gepersonaliseerde reclame te tonen;

– het aanmaken, beveiligen en bijhouden van het Hospicture account;

– om u optimaal te kunnen helpen als u een vraag, probleem of klacht hebt over onze producten en diensten;

– om u in onze app een zo persoonlijk mogelijke ervaring te bieden, door bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw interesses en voorkeuren;

– voor de afhandeling van speciale acties;

– analyses voor procesverbeteringen, rapportages, marktonderzoek, ontwikkeling en verbetering van producten en diensten;

Geautomatiseerde besluitvorming

V.O.F Hospicture neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.O.F. Hospicture ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V.O.F Hospicture bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gedurende het gebruik en na activeren van het account zullen de persoonsgegevens worden bewaard.

Na opzegging, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst om welke reden dan ook, is Hospicture gerechtigd om na de datum waarop het account is geëindigd, alle ten behoeve van de Wederpartij bij Hospicture opgeslagen gegevens te wissen. Dit dient u aan te vragen via [email protected] of het contact formulier op de website www.hospicture.com

Op Hospicture rust na het eindigen van de Overeenkomst dan ook geen enkele bewaarplicht.

Cookies

We gebruiken volgende cookies op onze website

Functionele en analytische cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website goed werkt.
Ze onthouden welke gegevens of voorkeuren u eerder heeft ingevoerd en zijn noodzakelijk voor de technische werking van applicaties op onze website.

Analytische cookies

Google Analytics  
Deze cookie laat ons het gebruik van de website geanonimiseerd meten, deze data is niet te herleiden tot een specifiek persoon of organisatie. Verbeteren van de website aan de hand van gebruikersgedrag, het verzamelen van gebruikersdata en versturen van e-mailmarketing.

Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie Tekstvak: Versie 1.0 | geldig vanaf 11/05/2022 |en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Veranderingen

Ons beleid kan ten alle tijden worden gewijzigd, wanneer dit plaats vind zal er per e-mail contact worden opgenomen. Deze kunt u opnieuw doorlezen in de bijbehorende mail, u bent zelf verantwoordelijk deze te lezen. Kijk daarom ook af en toe in uw spam box. U krijgt een periode van 30 dagen om zich af te melden voor onze dienst. Bij geen gehoor betekend dit dat u akkoord gaat met de vernieuwde voorwaarden. Houd voor de vernieuwde voorwaarden de website in de gaten https://www.hospicture.com/nieuws/

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacy beleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatie gegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.